Doručovací podmínky

Doručovací podmínky:

1. Odběr může být proveden osobně nebo pověřeným¨ kurýrem  (např. Česká pošta).

2. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím kurýrní služby Česká pošta, s.p. .

3. Česká pošta, s.p. doručí zásilku na uvedenou adresu.. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen.. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.

4. Při osobním odběru potvrzené objednávky na adrese: Rostislavova 1362/24, Praha 4 – Nusle; nebo – nejsou  k ceně dodávky připočteny náklady spojené s dodáním, tj.balné a poštovné. Objednávku je možné si vyzvednout každý pracovní den, až po potvrzení pracovníky prodávajícího, že je objednávka připravena k odběru.

5. Při doručování zásilky prostřednictvím České pošty, s.p.(Čp) platí následující:

Při objednávce v pracovní dny do 18:00 bude objednávka předána Čp do druhého pracovního dne. Čp ji doručí na adresu zákazníka obvykle do 1 - 2 pracovních dní  po celé ČR. V případě nezastižení odběratele na uvedené adrese, zanechá tomuto vyrozumění o možnosti vyzvednutí zásilky na nejbližší pobočce.

6. V případě, že zásilku zákazník nepřevezme, lze ji osobně vyzvednout na adrese:

7. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány  v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky ve výjimečných případech může být dodací  lhůta delší. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu. Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována druhý nejbližší následující pracovní den.

8. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím  za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

9. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem  nebo poštou (pokud  je zboží takto  objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.

10. Pokud dodávka zboží selže je podstatným  způsobem  ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží. Pokud  poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

11. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý  termín přítomen kupující, kupujícím  určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním,  resp.vrácením v plné výši.

12. Prodávající  je oprávněn  provádět dodávky formou dílčích  dodávek, s tím  spojené vícenáklady  nese prodávající.

13. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů  v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.

14. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.

15. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Návod k užití resp. příbalová informace nemusí být vždy součástí zásilky, ovšem vždy je uvedena v elektronické podobě u každého vydávaného přípravku na portále www.morezdravi.cz nebo na obale výrobku.

16. Prodávající  si vyhrazuje právo zrušit objednávku  nebo její část v případech,  kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku..  V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky, event. poštou  za  účelem dohody o dalším  postupu.

17. Zákazník může objednávku  stornovat telefonicky nebo emailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud  již nedošlo k její expedici. Po závazném  potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Cena a placení:

1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH a nezahrnují náklady na balení a dopravu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách www stránkách zprostředkovatele.

4. Kupní cena bude považována za zaplacenou  teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

Náklady na balení, dopravu:

Pro objednávky v hodnotě do 2000,- Kč činí cena za balení zboží 11,- Kč a dopravné je závislé na způsobu platby a výběru kurýrní služby:

Při výběru České pošty, s.p. platí následující kritéria:

a) 99,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží, balné a poštovné hrazeno předem  z účtu na účet provozovatele 1042797016, kód banky: 3030, jež je vedený u Air Bank a.s. Nebo při placení platebními kartami. Přičemž variabilní symbol platby  tvoří vždy číslo objednávky.

b) 133,- za zásilku, pokud je tato doručena na dobírku, tj. cena zboží, balné a poštovné je hrazeno v hotovosti přímo kurýrovi.

Z výše uvedeného je zřejmé, že balné a poštovné je v rámci České pošty buď 99 Kč nebo 133 Kč.

Pro objednávky v hodnotě nad 2000,- Kč je doprava a balení zboží v režii provozovatele internetového obchodu. Dopravou zdarma se rozumí doprava a balení zboží, nikoli dobírkový poplatek, ten je hrazen vždy, poněvadž jde o platební metodu.

Možnosti platby:

1. Dobírka prostřednictvím České Pošty a.s.

2. Bankovním ,převodem

3. PayPal – kreditní kartou online