Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje:

 

Jana Girgošková

Sídlo společnosti: Rostislavova 1362/24, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 87580683

DIČ: CZ682840827

Zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu hl. města Praha, pod č.j.: MCP2/016567/2011/OZ-REG/Ska

(dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje:

 

Telefon: +420 773 751 090

Email: info@morezdravi.cz

morezdravi@gmail.com

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů

 

Údaje pro provedení bezhotovostní platby:

 

Air Bank a.s. – č. účtu: 1042797016/3030

PayPal™ – j.girgoskova99@gmail.com

Při platbě bezhotovostně si prosím řádně zkontrolujte číslo účtu nebo emailovou adresu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jana Girgošková, se sídlem Rostislavova 1362/24, 140 00 Praha 4 - Nusle, identifikační číslo: 87580683, zapsané v registru živnostenského úřadu magistrátu hl. města Praha, evidována pod č.j.: MCP2/016567/2011/OZ-REG/Ska (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.morezdravi.cz, a to   prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.morezdravi.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I. Uzavření kupní smlouvy
- objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
II. Cena zboží a Platební podmínky
- v hotovosti u prodávajícího na adrese Rostislavova 1362/24, 140 00 Praha 4 - Nusle;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1042797016/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím systému PayPal™;
III. Odstoupení od kupní smlouvy
  IV. Přeprava a dodání zboží V. Odpovědnost za vady, Záruka VI. Další práva a povinnosti smluvních stran VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
VIII. Doručování
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 
IX.Registrace
- nakupovat produkty pro vlastní potřebu se slevou 20 a více %, v pobočkách všech zemí, ve kterých má Firma zastoupení
- účasti na školících a společenských akcích pořádaných Společností nebo jeho sponzorskou linií, v závislosti na konkrétních podmínkách jednotlivé akce
- zvyšovat svou slevu načítáním bodů za své nákupy a nákupy své sítě, má-li otevřen SYSTÉM NAČÍTÁNÍ BODŮ (tzn. jednorázový nákup při registraci v Společnosti ve výši 100 bodů - každý produkt v e-shopu je obodovaný, nebo 150 bodů v průběhu měsíce registrace)
- za účelem zvyšování své slevy nabízet možnost nákupu produkce se slevou dalším zákazníkům, pro které bude Sponzorem, přičemž je nutné dodržovat PRAVIDLA PRO SPONZORA (ke stažení v sekci "Kariéra")
- kdykoliv se stát Distributorem podle podmínek stanovujících PRÁVA A ZÁVAZKY DISTRIBUTORA
- realizovat prodej produkce za ceny nižší než stanovuje ceník (dumpingové ceny)
- používat logo Dr. Nona a tvořit internetové stránky s nabídkou produkce za účelem prodeje
X. Závěrečná ustanovení

Jana Girgošková,

adresa pro doručování: Rostislavova 1362/24, 140 00 Praha 4 – Nusle,

adresa elektronické pošty: info@morezdravi.cz,

telefon: +420 773 751 090.

 

 

V Praze dne 20.02.2013                                                                                                                                   Jana Girgošková

Mořezdravi e-shop Dr. Nona © 2018
Supported by Codeinspires